Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

JORNAIS DE MATO GROSSO

Um espaço na rede mundial de computadores onde podemos ler jornais do estado de mato grosso.

Um espaço na rede mundial de computadores onde podemos ler jornais do estado de mato grosso.

γρεκομανια

Γρεκομανια

 

 

Κιντα φειρα δεζεσσετε δε ουτυβρο δε δοισ μιλ ε τρεζε

 

Παρα κεμ γοστα δε λερ εμ καρακτερεσ γρεγοσ ακι βαι εστε πεκενο τραβαληο δεδικαδο αο ατο δε λερ ε εσκρεβερ εμ γρεγο.

Εστα κανεκα φοι δοαδα πελα Κλειβα ακυανδο δα μινηα μυδανσα παρα ο εμποριο κε ευ αβρι να αβενιδα Φιλιντο Μυλλερ νο δια δεζεσσετε δε ξυληο δε δοισ μιλ ε νοβε.

 

Ζε Μαρμελο

 

Ευ κονηεσσο καμαραδα

κε σε βεστε δε αμαρελο

ςυα βιδα ε ενγρασσαδα

σευ νομε ε Ζε μαρμελο

κυε τροκου ο καβο δα ενχαδα

πελο καβο δο μαρτελο

 

Φοι ο υσυκαπιαυμ

κυε τιρου ελε δα ροσσα

κυεμ δευ λυκρο προ πατραυμ

ηοξε μορα νυμα κηοσσα

ςεμ δινηειρο ε ςεμ κυινηαυμ

ο κοιταδο τα να φοσσα

 

λα πρα ροσσα ελε ναυμ βολτα

ποισ ναυμ τεμ φινανσιαμεντο

να πολιτικα ναυμ ινγρεσσα

ποισ ναυμ τεμ κονηεκιμεντο

βαι βενδερ παστελ να πρασσα

ναυμ γανηα νεμ δεζ πορ κεντο

 

κερτα βεζ ο ζε Μαρμελο

αβριυ υμα μερκεαρια

πρα βενδερ δε κερεαισ

α μιυδεζα ε μελανσια

μασ βειο ο ςυπερμερκαδο

ε ρουβου ληε α φρεγυεζια

 

νο ταλ δε πριμειρο μυνδο

κυε τεμ τεκνολογια

ναυμ εχιστε μιζεραβελ

α ιμπρενσα ανυνκια

μασ ναυμ ε πε δε κηινελο

κυε τεμ εσσα ρεγαλια

 

λα ο ποβο ε ενσιναδο

ε πρεπαραδο προ βατεντε

ασ βεζεσ ςοβ α νεβε

ασ βεζεσ νο τεμπο κυεντε

ε αινδα τεμ οσ ατενταδοσ

κυανδο ςυργεμ δε ρεπεντε

 

αγορα ςυργιυ υμα μοδα νοβα

α ταλ δε γλοβαλιζασσαυμ

κομεσσου ναυμ σε σαβε αονδε

φοι ταλβεζ λα νο ξαπαυμ

σε ο ποβο ναυμ σε κυιδαρ

βαι βιραρ εσκραβιδαυμ

 

ινβενταραμ ταντα λει

κυε ε ςο βαρβαριδαδε

τεμ ο ισο νοβε μιλ

κοντρολε δε κυαλιδαδε

κυε εχιγε ρενδιμεντο 

ε ναυμ ποδε σερ δε ιδαδε

 

α ςορτε δο Ζε Μαρμελο

ρεφλετε α δε μυιτα γεντε

κυε υμα βεζ δειχανδο α ροσσα

νυμ πασσαδο μαισ ρεκεντε

βυσκα να κιδαδε γρανδε

υμα βιδα μαισ δεκεντε

 

κυεμ τιβερ πενα δο Ζε 

φασσα υμα ρογασσαυμ

αοσ ποδερεσ κονστιτυιδοσ

υμ μομεντο δε ατενσαυμ

κυε αο μενοσ αξθδε ο Ζε 

α βολταρ λα προ ςερταυμ

 

 

βιογραφια δο φιαδο

 

Νασκιδο δε φαμιλια ποβρε ο φιαδο εχιστε δεσδε α αντιγυιδαδε.

Πρεσεντε εμ τοδασ ασ κιβιλιζασσωεσ ε` κονηεκιδο νο μυνδο ιντειρο ε τραδυζιδο παρα τοδασ ασ λινγυασ.

Μορα κομ ο δεσεμπρεγαδο,ακομπανηα οσ νεκεσσιταδοσ ε εστιμθλα οσ αμβικιοσοσ.

Ταντο κυε πορ ισσο ξα τεμ λεβαδο μυιτοσ α φαλενκια.

Μεσμο ασσιμ ελε εστα πορ αι, ονδε ςε αβρε υμ κομερκιο νοβο λα εστα ελε φαζενδο νοβοσ αδπτοσ.

Απεσαρ δε ακυσαδο πορ τοδοσ α πολικια ναυμ ο πρενδε νεμ ο ξυιζ ο κονδενα.

 

 

 

Βιοτικα

καντικο ι

 

Α βιοτικα νος τραζ οκυπασαυμ,Φελισιδαδε

Σολισσιτθδε, αρρεπενδιμεντο ε Σολεδαδε.

Μερσεδες α κυεμ ας βοας οβρας Κυστοδια φαζ

Αο Εχπεδιτο μενσαγειρο δα Γρασσα Παζ.

Α Επιφανια δο Χριστο βελεζα ςεμ ιγυαλ να ηιστορια

Εβιδενσια δος φιεις γαλαρδαυμ ετερνο να Γλορια.

Α αλμα ηυμιλδε α βενσαυμ δο Διβινο εσπερα

Δο Αμαδο Τεο κονφια ανελαντε α παλαβρα Βερα.

Να Αυρορα δα βιδα ο Αδελφο δο τεμορ ςε βεστε

Κανδιδο εσπερα α προμεσσα δο παι Σελεστε.

 

καντικο ιι

 

Αρμανδο τενδας νο ερμο ο ηομεμ Πρυδεντε

Μιρα αο αλτο ο Εχσελσο ε Βενιγνο παι Κλεμεντε.

Ανδανδο ςολισσιτο εμ ςενδας δε ρεγιαυμ Σιλβεστρε

Ο ηομεμ τιβιο βυσκα ο Λυσσιο ρεφυγιο δο μεστρε.

Νος Καμπος ςομβριος μυιτο αλεμ δο ηοριζοντε

Α αλμα Γεντιλ ρεκλαμα α Κρισταλινα αγυα δα Φοντε.

Αο Ηελιο κυε ιλυμινα Φελιχ α εσπανσαυμ,Ελευτεριο

Λαμυριαντε Μιρα ο ηομεμ ε χορα ο ςευ Δεσιδεριο.

Ο Μαγνο Ρεγιο παι δε τοδα Βονδαδε ε Κονσολασσαυμ

Πεσανδο-ο εμ βαλανσας ουτοργα-ληε Φελιζ Κονσεισσαυμ.

 

 

καντικο ιιι

 

Ο Γενεσιο ικονε δε Δευς Απαρεσσιδο αο μυνδο ςε φεζ

Νο αβισμο δα εσκυριδαυμ ςεμ ρυμο ανδανδο Βαλδεζ.

Α βοζ βραδου νο ξαρδιμ κυξο εσπλενδορ ςεμεληανσα Λυζια

Βοανδο νας ασας δο βεντο ρομπενδο πυξαντε Μαρια.

Ασπαζια αο Βιδαλ νο Εδεν τραζ ο Ρει κομ γρανδε Λετισσια

Ο Μακαριο ρεσσεβε ανιμαδα ακυελα δοσσε ε ςυαβε νοτισσια.

Υμα Αυχιλιαδορα φοι δαδα αο Φαυστο ηομεμ δο Ξαρδιμ,

Κομια δος ςευς αρβορεδος ε φοι-ληε ταμβεν Κυερυβιμ.

Σιμπλισσιο κομο Πομβο βιβια φολγανδο Βιταλ, Βαλεριο

Ο Αγαπιτο δορμια ςεγυρο Πομπευ ρομαντικο, Αυρελιο.

 

 

Ser ou naum ser otimista

 

Ha pessoas que saum taum pessimistas que so pensam e falam negativamente. Baseado em conhecimentos acumulados ao longo do tempo de fatos acontecidos somados a casos narrados por pessas pessimista eu resolvi pvr para fora minha reassaum em forma de protesto. Entaum me sentei frente ao computador e pus-me a escrever por meio do teclado e saiu esse episodio.

Era um homem ja de idade que moraba sozinho numa casinha de duas pessas em fundo de lote. Ele mesmo preparaba sua comida, ele mesmo lababa suas roupas, bisitas ele quase naum recebia. Mulher ele naum tinha, filhos naum se sabe. kuando kueria ele daba uma saidinha ate ao centro da cidade, pois naum pagaba passagens e era aposentado. E no mais das bezes era da casa pra igreja e da igreja pra casa.

 

La um dia seus bizinhos sentiram falta dele, porem ja habia passado muitos dias kue ele fora bisto pela ultima bez. Entaum seus bizinhos mais prvssimos tomaram a iniciatiba de ir berificar o acontecido e o boato correu pela bizinhansa toda deixando todo mundo em polborosa pondo para fora as opinives das mais esdruxulas, alguem disse assim: eu bia a casa fechada esse tempo todo eu pensava kue ele habia sido internado em algum hospital.

Por ser um anciaum kue habitaba sozinho reuniram entaum um bom numero de pessoas para testemunhar o fato. Ao chegarem bem perto da casa um sentimento de cautela beio sobre todos ao perceberem um forte odor como kue de algum corpo animal em adiantado estado de decomposissaum, e assim intuitivamente todos se recuaram e ficaram a certa distancia apreensibos sem saber tomar uma atitude diante da situassaum. Entaum alguem resmungou: seria melhor abisar as autoridades, pois nvs naum temos autorizassaum para arrombar a porta e adentrar a casa!

Com a chegada da policia cibil tudo poderia deixar de ser misterio, porem uma surpresa: nada foi encontrado dentro da casa senaum um rato morto na ratoeira kue estaba ao pe da parede e todos foram intimados a colaborar nas investigassves.

Na cidade bizinha saiu uma noticia no jornal de uma ossada humana encontrada no meio de um matagal perto do rio, mas as caracteristicas naum coincidiam.

Mas mesmo assim um exame de ADN

“Acido DesoxorroboNucleico” foi feito a fim de desbincular os casos e nada ate ai foi esclarecido.

Muitos contabam casos semelhantes, mas kuase ninguem falaba sobre a pessoa dele e muito menos se falabam coisas boas. Dias depois foi descoberto um parente dele kue moraba na cidade, mas ainda naum sabia do fato acontecido, mas trankuilizou a populassaum com informassves mais precisas sobre seu parente. Ao entrar em contato com os parentes kue morabam no sitio eles lhe disseram kue ele estebe com eles nakueles utimos dez dias, mas habia saido dali ja fazia tres dias dizendo kue iria passar uma semana na fazenda jacutinga a trinta quilvmetros dali.

kuando o Paulaum seu parente chegou a fazenda jacutinga biu cair por terra todo um castelo de confusves construido so de pensamentos pessimistas e boatos negatibos ao ber saudabel e sorridente seo Praxedes participando de uma farinhada muito dibertida e comemoratiba na fazenda.